Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

The Red Thread: de gebruiker van de algemene voorwaarden.

Relatie: de wederpartij van The Red Thread.

Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.

 

Artikel 2 Algemeen

 

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte, dienst, overeenkomst en rechtsbetrekkingen tussen The Red Thread en een natuurlijk – of rechtspersoon, hierna te noemen relatie.

2.2 Afwijking van deze voorwaarden hebben slechts gelding met een door een bevoegd vertegenwoordiger van The Red Thread ondertekend schrijven.

2.3 De algemene of specifieke voorwaarden van de relatie worden door The Red Thread niet geaccepteerd.

2.4 Vertegenwoordiger van een rechtspersoon dient op verzoek van The Red Thread zijn of haar tekeningsbevoegdheid aan te tonen.

2.5 The Red Thread is gerechtigd diens algemene voorwaarden en tarieven tussentijds te wijzigen.

2.6 De algemene voorwaarden zullen naar de letter van de wet worden geïnterpreteerd. Indien een of meerdere punten uit deze overeenkomst niet of voor een gedeelte geldig zijn voor de wet, worden de daarvoor gangbare condities uit het Wetboek van toepassing geacht en blijven de overige bepalingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst onaangetast.

 

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

 

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 De door The Red Thread gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. The Red Thread is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is The Red Thread daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij The Red Thread anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht The Red Thread niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

 

 

Artikel 4 Uitvoering van de overeenkomst

 

4.1 The Red Thread zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft The Red Thread het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3 De relatie draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan The Red Thread aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de relatie redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan The Red Thread worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan The Red Thread zijn verstrekt, heeft The Red Thread het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de relatie in rekening te brengen.

4.4 The Red Thread is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat The Red Thread is uit gegaan van door de relatie verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor The Red Thread kenbaar behoorde te zijn.

4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan The Red Thread de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de relatie de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6 Indien door The Red Thread of door The Red Thread ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van relatie of een door relatie aangewezen locatie, draagt relatie kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

4.7 relatie vrijwaart The Red Thread voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan relatie toerekenbaar is.

 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. The Red Thread zal de relatie zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal The Red Thread de relatie hierover tevoren inlichten.

5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal The Red Thread daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft. 

5.5 In afwijking van lid 3 zal The Red Thread geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan The Red Thread kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6 Contractsduur; uitvoeringstermijn

 

6.1 De overeenkomst tussen The Red Thread en een relatie wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de relatie The Red Thread derhalve schriftelijk ingebreke te stellen.

 

Artikel 7 Honorarium

 

7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

7.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van The Red Thread, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7.3 Het honorarium is en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW.

7.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan drie maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.

7.5 Indien The Red Thread met de relatie een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is The Red Thread niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

7.6 Voorts is The Red Thread gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van bijv. lonen zijn gestegen.

7.7. Bovendien mag The Red Thread het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan The Red Thread, dat in redelijkheid niet van The Red Thread mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. The Red Thread zal de relatie in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. The Red Thread zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

 

Artikel 8 Betaling

 

8.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door The Red Thread aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

8.2 Indien relatie in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 21 dagen dan is de relatie van rechtswege in verzuim. relatie is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat relatie in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de relatie zijn de vorderingen van The Red Thread op de relatie onmiddellijk opeisbaar.

8.4 The Red Thread heeft het recht de door relatie gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

The Red Thread kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de relatie een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

The Red Thread kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8.5 The Red Thread heeft de mogelijkheid een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen 7 dagen na factuurdatum.

 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 

9.1 Alle door The Red Thread geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van The Red Thread totdat de relatie alle navolgende verplichtingen uit alle met The Red Thread gesloten overeenkomsten is nagekomen.

9.2 De relatie is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

9.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is relatie verplicht The Red Thread zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

9.4 De relatie verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven.

9.5 Door The Red Thread geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

9.6 Voor het geval dat The Red Thread zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de relatie reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan The Red Thread of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van The Red Thread zich bevinden en die zaken mede terug te nemen. 

 

Artikel 10 Incassokosten

 

10.1 Is relatie in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van relatie. Indien relatie in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.

10.2 Indien The Red Thread hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

10.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van relatie.

10.4 relatie is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 11 Onderzoek, reclames

 

11.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de relatie binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan The Red Thread. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat The Red Thread in staat is adequaat te reageren.

11.2 Indien een klacht gegrond is, zal The Red Thread de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de relatie aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de relatie schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

11.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal The Red Thread slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 15.

 

Artikel 12 Opzegging

 

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.

12.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door relatie, heeft The Red Thread recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan The Red Thread zijn toe te rekenen. Voorts is relatie alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan relatie.

12.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door The Red Thread, zal The Red Thread in overleg met relatie zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan relatie toerekenbaar zijn.

12.4 Indien de overdracht van de werkzaamheden voor The Red Thread extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan relatie in rekening gebracht.

 

Artikel 13 Opschorting en ontbinding

 

13.1 The Red Thread is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

– relatie de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

– na het sluiten van de overeenkomst The Red Thread ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de relatie de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de relatie slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

– relatie bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

13.2 Voorts is The Red Thread bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

13.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van The Red Thread op de relatie onmiddellijk opeisbaar. Indien The Red Thread de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13.4 The Red Thread behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 14 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 

14.1 Indien The Red Thread aan relatie bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is relatie gehouden het geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de relatie deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

14.2 Indien relatie, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft The Red Thread het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op relatie te verhalen.

 

Artikel 15 Aansprakelijkheid

 

15.1 Indien The Red Thread aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

15.2 Indien The Red Thread aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal tweemaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van The Red Thread in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

15.3 In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

15.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van The Red Thread aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan The Red Thread toegerekend kunnen worden;

– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover relatie aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

15.5 The Red Thread is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

15.6 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van The Red Thread of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 16 Vrijwaringen

 

16.1 De relatie vrijwaart The Red Thread voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de relatie verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

16.2 Indien relatie aan The Red Thread informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 17 Risico-overgang

 

17.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op relatie over op het moment waarop deze aan relatie juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van relatie of van een door relatie aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 18 Overmacht

 

18.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

18.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop The Red Thread geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor The Red Thread niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van The Red Thread worden daaronder begrepen.

18.3 The Red Thread heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat The Red Thread zijn verplichtingen had moeten nakomen.

18.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

18.5 Voorzoveel The Red Thread ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is The Red Thread gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. relatie is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 19 Geheimhouding

 

19.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

19.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, The Red Thread gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en The Red Thread zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is The Red Thread niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 20 Intellectuele eigendom en auteursrechten

 

20.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt The Red Thread zich de rechten en bevoegdheden voor die The Red Thread toekomen op grond van de Auteurswet.

20.2 Alle door The Red Thread verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de relatie en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van The Red Thread worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

20.3 The Red Thread behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 21 Monsters en modellen

 

21.1 Is aan de relatie een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.

21.2 Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat het te leveren product daaraan behoeft te beantwoorden.

 

Artikel 22 Beperkingen en onrechtmatig gebruik

 

22.1 The Red Thread behoudt zich het recht voor om servers/applicaties die door The Red Thread beschikbaar zijn gesteld tijdelijk of permanent te blokkeren als The Red Thread beslist dat de server/applicatie niet juist of onrechtmatig is gebruikt. Tevens hecht de The Red Thread veel waarde aan, en streeft de zogenoemde “Acceptable Use Policies” na, opgesteld voor Usenet en het Internet in het algemeen.

22.2 The Red Thread verbiedt expliciet het volgende:

– Illegaal Materiaal – Dit omvat tevens Auteursrechtelijk beschermd werk, commercieel audio, video, of muziek bestanden, en enig materiaal in strijd met de Nederlandse Wetgeving.

– Warez, etc. – Dit omvat tevens gepirateerde software, ROMS, emulatoren, phreaking, hacking, password cracking. IP spoofing, etc., en de encryptie van het bovenstaande. Het begrip “warez etc.” is geheel de discretie van The Red Thread.

– Het versturen van ongevraagde email en/of SPAM naar grote hoeveelheden internet-gebruikers via de servers/applicaties van The Red Thread, dit ter beoordeling van The Red Thread.

22.3 The Red Thread heeft het recht de door de relatie op het systeem geplaatste content te controleren op hetgeen lid 1 verbiedt als zij daartoe redelijkerwijs aanleiding toe ziet.

22.4 Relatie beschadigt de door The Red Thread beschikbaar gestelde systemen en applicaties niet opzettelijk en start geen processen op waarvan hij redelijkerwijs kan vermoeden dat dit overige internet-gebruikers hindert. Het is niet toegestaan om processen te laten lopen als men geen directe verbinding heeft met het systeem.

22.5 Relatie is aansprakelijk voor alle schade die The Red Thread mocht lijden ten gevolge van een handelen of nalaten te handelen van de relatie in strijd met de verplichtigen voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden.

22.6 The Red Thread is niet aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens die worden opgeslagen via applicaties geleverd door The Red Thread of op door The Red Thread beschikbaar gestelde systemen..

22.7 The Red Thread is gerechtigd de toegang voor de relatie tot de door The Red Thread beschikbaar gestelde systemen en/of applicaties tijdelijk te blokkeren en/of te beperken indien de relatie een verplichting jegens The Red Thread niet, niet behoorlijk of niet volledig nakomt, dan wel indien hij/zij in strijd handelt met de onderhavige voorwaarden. Blokkering of beperking van de toegang laten de betalingsplicht van de relatie onverlet.

22.8 Tot het opheffen van de blokkering of de beperking wordt overgegaan indien de relatie binnen een door The Red Thread gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

 

Artikel 23 Domein namen

 

23.1 The Red Thread kan indien gewenst de domein naam voor de relatie aanvragen, mits deze nog beschikbaar is en relatie aan de voorwaarden van de aanvraag van deze domein naam voldoet.

23.2 The Red Thread is niet aansprakelijk in geval een voor de relatie aangevraagde domein naam inbreuk blijkt te maken op rechten van derden.

23.3 The Red Thread is niet aansprakelijk voor het niet functioneren van een domein naam door enerzijds het in gebreke blijven van de relatie en anderzijds het in gebreke blijven van de domein registratie instantie.

 

Artikel 24 Niet-overname personeel

 

24.1 De relatie zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met The Red Thread, medewerkers van The Red Thread of van ondernemingen waarop The Red Thread ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 25 Geschillen

 

25.1 De rechter in de vestigingsplaats van The Red Thread is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft The Red Thread het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

25.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 26 Toepasselijk recht

 

26.1 Op elke overeenkomst tussen The Red Thread en de relatie is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 27 Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 

27.1 Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

27.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.